PRAVIDLA SOUTĚŽE

I. Název soutěže

Halloweenská koleda (dále jen „Soutěž“)

II. Organizátor soutěže

Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost Marimex CZ, s.r.o.
se sídlem Libušská 221/264a, Praha 4, 142 00 IČ: 64942422
Zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42387.
Číslo registrace na UOOU: 00034593 (dále jen „Organizátor“)

III. Termín soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021

IV. Podmínky účasti v soutěži

Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:

1) odehrát všechny 4 levely skládačky

2) udělat printscreen obrazovky počítače, nebo displeje mobilního telefonu, na kterém bude jasně zřetelný ukončený poslední level

3) přidat snímek obrazovky do komentáře pod soutěžní příspěvek na facebookové stránce Marimex www.facebook.com/MarimexCZsro/

4) splnit pravidla soutěže

V. Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší
18 let, pokud v termínu konání Soutěže splňuje Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“).
Zaměstnanci Organizátora i osoby jim blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.

VI. Losování výherců

Slosování hlavní výhry proběhne po ukončení soutěže. V sídle Pořadatele se náhodným výběrem
z databáze soutěžních příspěvků obsahujících všechny Účastníky vylosuje jeden výherce (dále jen „Výherce“).

VII. Výhra

Hlavní výhra je bazén Marimex Tampa Ratan 3,66 x 0,91 m

VIII. Zveřejnění výherců

Zveřejnění výherce proběhne v 16:00 v den následující po dni ukončení soutěže.
Výherce bude uveden na www.facebook.com/MarimexCZsro/.

IX. Předání výhry

Výherce bude prostřednictvím soukromé facebookové zprávy vyzván k tomu, aby uvedl svou doručovací adresu, email a telefonní číslo.
Pokud tak neučiní do 14 dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že je Výhra Výherci nedoručitelná.
V tomto případě bude přistoupeno k opakovanému losování hlavní výhry.
Výhra bude Výherci odeslána na adresu, kterou Výherce označí jako doručovací adresu nejpozději do 30 pracovních dnů.
Účastníci berou na vědomí, že Organizátor nebude doručovat Výhru na adresu mimo území České republiky.
Výhru není možné u Organizátora reklamovat, ani měnit její typy či provedení. Na Výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.
Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s Výhrou.
Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhry.

X. Další ustanovení

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit Pravidla soutěže,
případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení,
odložení nebo zrušení Soutěže Organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce www.hra.marimex.cz.
Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné,
bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.V Praze dne 25. 10. 2021